Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa

Angelika Czubacka-Pędzisz05 lutego 2019Komentarze (0)

Czy można wprowadzić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa?

Oczywiście, że można. Niewiele osób o tym wie a procedura ta pomaga uporządkować lub zabezpieczyć kwestie majątkowe jeszcze przed orzeczeniem rozwodu. 

Należy bowiem pamiętać, iż tylko w idealnym założeniu rozwód trwa 40 minut i odbywa się na jednej rozprawie. Jeżeli eskalacja konfliktu między małżonkami jest duża postępowanie rozwodowe może trwać latami, czego konsekwencją mogą a nie powinny być, nie uporządkowane sprawy majątkowe miedzy małżonkami.

Czym jest rozdzielność majątkowa? Jest to ustrój majątkowy małżeński, w którym nie ma majątku wspólnego a występują jedynie dwa majątki odrębne każdego z małżonków.

Rozdzielność majątkowa małżeńska powstaje z mocy prawa z chwilą ubezwłasnowolnienia oraz ogłoszenia upadłości jednego z małżonków a także z chwilą orzeczenia przez Sąd rozwodu i separacji. Nie oznacza to, że nie można jej wprowadzić w trakcie trwania małżeństwa.

Może się to bowiem odbyć dwojako:

  1. Poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej u notariusza przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie ( w jakimkolwiek momencie). Umowę taką można w każdym czasie zmienić lub rozwiązać. Uwaga co istotne umowę taką można zawrzeć także przez pełnomocnika. Niezbędne jest jedynie zastosowanie dla pełnomocnictwa formy aktu notarialnego. Pełnomocnictwo powinno być szczegółowe tj. dokładnie określać postanowienia umowy, która ma być zawarta oraz osobę, z którą ma być zawarta.
  2. Poprzez orzeczenie Sądu w trybie art 52 KRiO. Sąd wprowadza rozdzielność majątkową małżeńską z ważnych powodów na wniosek każdego z małżonków. Co istotne wniosek ten może także zgłosić wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Sąd rozpoznający sprawę o ustanowienie rozdzielności majątkowej powinien poczynić ustalenia dotyczące wielkości majątku wspólnego, istnienia zadłużenia, jego rozmiarów i okoliczności powstania, wielkości majątku osobistego małżonka-dłużnika i sposobu wykonywania przezeń zobowiązania, a także kwestii dotyczących utrzymania i wychowania małoletnich dzieci stron (por. wyrok SN z dnia 13.01.2000 r. sygn. akt. II CKN 1070/98, wyrok SN z dnia 17.12.1999 r. sygn. akt: III CKN 506/08).

Sąd w tym postępowaniu nie bada winy za rozkład pożycia.

Przykłady:

  1. Separacja faktyczna utrudniająca lub uniemożliwiająca współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.
  2. Trudność w zarządzie majątkiem wspólnym.
  3. Hazard, nałogi i hulaszczy tryb życia.
  4. Zagrożenie w interesie majątkowym jednego z małżonków lub w interesie obojga małżonków.

Powodem żądania ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej nie może być trudna sytuacja majątkowa obojga lub jednego z małżonków. ( por. wyrok SN, 26.07.2000 r. I CKN 293/00)

Jeśli rozdzielność powstaje w trakcie trwania małżeństwa, majątek wspólny przekształca się z automatu we współwłasność ułamkową. Natomiast udziały małżonków w majątku wspólnym zostają zaliczone na poczet ich majątków osobistych.

Sąd w wyroku ustanawiającym rozdzielność ma obowiązek wskazać datę zniesienia wspólności. Jeżeli Sąd w wyroku znoszącym wspólność majątkową nie oznaczy daty jej ustania  strona może wnosić w trybie art 531 § 2 k.p.c. o stosowne uzupełnienie wyroku.

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej należą do właściwości Sądów rejonowych. Sąd w tych sprawach, analogicznie jak przy rozwodzie, nie może oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych. Niedopuszczalne jest także wydanie wyroku zaocznego, a przesłuchanie strony nie może być ograniczone do informacyjnego wysłuchania.   (wyrok SN z dnia 24.04.1996 r., sygn.akt: I CRN 62/96).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: