Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Odpowiedzialność za zobowiązania małżonka- kiedy istnieje a kiedy jest wyłączona?

Angelika Czubacka-Pędzisz20 lutego 2019Komentarze (0)

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z powstaniem wspólności majątkowej małżeńskiej czego logiczną konsekwencją jest powstanie także wspólnej odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi. Możliwe są jednak sytuacje, w którym mimo istnienia tej wspólności, za dług będzie odpowiadał wyłącznie jeden z małżonków w granicach swojego majątku osobistego.

Kiedy małżonkowie odpowiadają majątkiem wspólnym?

Małżonkowie odpowiadają majątkiem wspólnym jedynie w sytuacji, gdy oboje oni są stronami czynności prawnej, która jest przyczyną powstania długu lub jeżeli drugi małżonek wyraził zgodę na czynność i jest na to dowód. W sytuacji gdy dług powstaje w wyniku zaciągnięcia zobowiązania przez jednego z małżonków, ale za zgodą drugiego, wierzyciel może żądać zaspokojenia powstałego z tej czynności prawnej długu z majątku wspólnego jedynie wówczas gdy wykaże, dokumentem urzędowym lub prywatnym, że drugi małżonek wyraził na powyższe zgodę.

Jeżeli zatem umowa została zawarta przez jednego z małżonków bez zgody drugiego lub zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej wówczas wierzyciel może zaspokoić się z majątku osobistego małżonka który zawarł umowę a także z jego wynagrodzenia za pracę, z dochodów uzyskanych przez niego z innej działalności etc.

W sytuacji, w której powstanie wierzytelności związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, którego majątek należy do wspólności majątkowej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z  majątku tegoż właśnie przedsiębiorstwa.

Kiedy występuje odpowiedzialność solidarna małżonków?

Odpowiedzialność solidarna po stronie małżonków- dłużników oznacza, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z obowiązku świadczenia. Odpowiedzialność solidarna może wynikać wyłącznie z umowy lub z przepisów prawa.

Ustawodawca w art 30 KRiO wprowadził bezwzględną odpowiedzialność solidarną małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. 

Czym są zwykłe potrzeby rodziny?

Na to pytanie odpowiedział Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  22.09.1966 r., sygn. akt: I CR 544/66. Sąd wskazał, że: „Przez zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny należy rozumieć tylko te zobowiązania, które odnoszą się do normalnych, codziennych potrzeb rodziny, wymagających bezwzględnie zaspokojenia bez potrzeby podejmowania przez małżonków specjalnych decyzji. Wszelkie inne zobowiązania – zwłaszcza dotyczące większych zakupów ratalnych, nie dające się zakwalifikować pod pojęcie «zwykłych» potrzeb rodziny – zaciągnięte przez jednego małżonka nie rodzą odpowiedzialności solidarnej drugiego małżonka”.

Należą więc do nich wydatki związane z opłatami za żywność, media, czynsz za lokal, zaspokajanie nieluksusowych potrzeb. Natomiast nie należą zakup samochodu czy nieruchomości. Nie należą również do nich wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z nich.    ( por. wyrok SN z dnia 5.08.2005 r. sygn.akt: II CK 9/05). Jednakże wydaje się że katalog takich potrzeb ulega zmianie z uwagi na zmieniające się warunki gospodarcze, możliwości i potrzeby przeciętnego człowieka.

Uwaga! Małżonkowie nie odpowiadają wspólnie za należności dochodzone z tytułu odpowiedzialności deliktowej (nie wynikającej z umowy).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: