Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Porozumienie rodzicielskie.

Angelika Czubacka-Pędzisz10 kwietnia 2019Komentarze (0)

O porozumieniu rodzicielskim pisałam już przy okazji opieki naprzemiennej. 

Czym jest porozumienie rodzicielskie, porozumienie w przedmiocie kontaktów czy też plan wychowawczy? W obrocie prawnym funkcjonuje kilka określeń jednego dokumentu, o którym mowa w art. 58 ust 1 KRiO czyli pisemnego porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Porozumienie to może dotyczyć kontaktów z dzieckiem bądź wykonywania władzy rodzicielskiej. Może dotyczyć także tych obu kwestii łącznie. Jest ono zawsze wynikiem wspólnych ustaleń obojga rodziców co do powyższych kwestii. Niewątpliwie niejednokrotnie jest kompromisem wypracowywanym z wielkim trudem. Porozumienie powinno być sporządzone w formie pisemnej, opatrzone podpisem obojga rodziców i przekazane Sądowi orzekającemu. W związku z faktem, iż KRiO nie precyzuje, jakie elementy powinno zawierać takie Porozumienie, często jego spisanie wiąże się ze znacznymi trudnościami.

Dla uproszczenia przedstawiam kluczowe kwestie, które w Porozumieniu powinny być uwzględnione:

  1. Władza rodzicielska i wskazanie miejsca stałego zamieszkania dziecka.
  2. Kontakty z dzieckiem rodzica, przy którym dziecko nie ma miejsca stałego zamieszkania. Kontakty powinny być określone w sposób precyzyjny nie nasuwający wątpliwości interpretacyjnych. nadto powinny regulować nie tylko spędzanie wspólnego czasu w dni powszednie ale także w święta, długie weekendy, ferie i wakacje.
  3. Kwestie finansowe- zobowiązanie do płacenia alimentów w określonej wysokości i w określonych terminach, zobowiązanie do zaspakajania potrzeb bieżących dziecka, kupowania ubrań, przedmiotów codziennego użytku, finansowania lekcji dodatkowych etc.
  4. Zdrowie dziecka- wskazanym jest opisanie sposobu postępowania w przypadku narażenia na utratę zdrowia lub życia małoletniego, prowadzenia leczenia etc.
  5. Pozostałe istotne kwestie dla dziecka- w Porozumieniu należy opisać także zasady, jakimi powinni się kierować rodzice przy wyborze przedszkola, szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Należy pamiętać o tym, iż  w ramach kontroli wynikającej z zasady dbałości o dobro dziecka, Sąd nie transponuje w sposób automatyczny porozumienia małżonków co do kontaktów z dzieckiem do wyroku rozwodowego.  Zasada przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego w sprawie rozwodowej wskazuje, że w każdym przypadku rozstrzygnięcie o kontaktach z dzieckiem powinno zostać oparte na wszechstronnej analizie materiału dowodowego, w tym także porozumienia samych małżonków.

Sąd na zgodny wniosek rodziców może odstąpić o orzekaniu o kontaktach z dzieckiem. Są to sytuacje, w których rodzice ustalają kontakty na bieżąco bez potrzeby ich spisywania.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: