Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Angelika Czubacka-Pędzisz23 stycznia 2019Komentarze (1)

Sprawowanie władzy rodzicielskiej wiąże się nie tylko z prawami rodziców wobec dzieci ale także z wykonywaniem szeregu nałożonych KRiO na rodzica obowiązków.  Władza rodzicielskie obejmuje bowiem obowiązek i prawo rodziców do sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka ( art. 95 KRiO). Zadaniem rodziców jest troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka a także przygotowanie go do pracy dla społeczeństwa. Oczywiście odpowiednio do swoich możliwości jaki i jego uzdolnień.

Co w sytuacji gdy rodzić zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka?

Podstawą do pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej jest rażące zaniedbywanie swoich obowiązków w stosunku do dziecka. Jak rozumieć słowo rażące?

Wątpliwości w tym zakresie rozwiewa nieco Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie za sygn. akt: III CKN 122/97, stwierdzając, iż chodzi o zaniedbanie poważne bądź zaniedbanie o mniejszej wadze lecz nacechowane uporczywością, niepoprawnością lub nasileniem złej woli rodzica.

Zazwyczaj przesłanka rażącego zaniedbywania obowiązków względem dziecka wymaga z reguły wystąpienia wielu zdarzeń, zachowań łącznie.

W orzecznictwie wskazuje się, iż są to min: akty przemocy wobec dziecka bądź drugiego rodzica, naruszanie ich godności, nadużywania alkoholu i innych środków odurzających, uporczywe niewykopywanie obowiązku alimentacyjnego, nieinteresowanie się dzieckiem, uprawianie przestępczego charakteru, niełożenie na dziecko. ( por. wyrok SN z 18.02.1998 r., I CKN 501/97; postanowienie SN z 12.01.2000 r. , III CKN 834/99).

Kiedy wystąpić o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Najszybciej jak to możliwe.

Niestety przeważnie Klientki „budzą się” dopiero wówczas gdy pilnie potrzebują zgody drugiego rodzica na dokonanie określonej czynności dotyczącej dziecka. Niestety trzeba wówczas poczekać na rozstrzygnięcie Sądu, a to oczywiście w jakim czasie ono zapadnie zależy od Sądu rozpoznającego sprawę jak też od treści wniosku i dowodów potwierdzających tezy w nim zawarte.

Zwracam się w tym miejscu do wszystkich rodziców, którzy zajmują się wychowaniem dziecka.

Jeżeli drugi rodzic w sposób rażący, uporczywy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w stosunku do dziecka należy niezwłocznie składać wniosek do Sądu o pozbawienie go władzy rodzicielskiej. Oczywiście rekomenduję kontakt z prawnikiem celem ustalenia czy okoliczności faktyczne Waszej sprawy kwalifikują się dla rozpoczęcia tej procedury. Proszę także pamiętać o konieczności przedstawienia dowodów na potwierdzenie faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy po Waszej myśli.

Stronami w postępowaniu są rodzic wnioskujący o pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz dziecko. Wniosek składa się do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opłata sądowa wynosi aktualnie 40 zł.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: