Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Jak określić wysokość alimentów dla dziecka?

Angelika Czubacka-Pędzisz17 października 2018Komentarze (1)

Sąd prowadzący postępowanie rozwodowe skupia się na wszystkich aspektach życia rodzinnego. Co do zasady nie wydaje rozstrzygnięć jedynie w przedmiocie podziału majątku wspólnego gdyż zwyczajowo wiąże się to z długim postępowaniem dowodowym. Sąd orzekający rozwód jest zobowiązany obligatoryjnie orzec także co do alimentów zasądzanych na dziecko/ dzieci stron. 

Sąd z urzędu orzeka o alimentach nawet wtedy, gdy małżonkowie zawarli umowę co do realizacji obowiązku alimentacyjnego lub też jeżeli przed wniesieniem pozwu rozwodowego rodzic dobrowolnie płacił alimenty na rzecz dziecka.

Jeżeli alimenty na rzecz dziecka zostały zasądzone przed wniesieniem pozwu rozwodowego, Sąd w razie zmiany okoliczności może zasądzić alimenty w nowej wysokości albo przywołać w sentencji orzeczenia wcześniejszy wyrok w sprawie alimentów. Alimenty zasądzane są oddzielnie na każde dziecko. 

Zasadą jest rozłożenie kosztów utrzymania dziecka na oboje rodziców w stopniu równym. 

Przy ustaleniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę uzasadnione potrzeby małoletniego oraz możliwości zobowiązanego do świadczeń. 

Wyliczenie wysokości alimentów jest o tyle problematyczne, iż ustala się je de facto także na przyszłość. Oczywiście jak to w życiu bywa nic nie jest na zawsze i każda ze stron może wystąpić o zmianę wysokości alimentów o ile doszło do zmiany stosunków. 

Jednakże „jakaś” kwota musi stanowić punkt wyjścia. Wyliczenie alimentów wiąże się z wieloma problemami. Klienci nie do końca rozumieją istotę tego roszczenia oraz potrzeby małoletnich, jakie powinny być wzięte pod uwagę przy ich kalkulacji. 

Należy bowiem pamiętać, iż jest to świadczenie zasądzane na małoletnie dziecko stron a nie na zaspokojenie potrzeb rodzica. 

W wielu przypadkach Klienci zwracają się do mnie z pytaniem czy istnieją określone tabele umożliwiające wyliczenie alimentów na dziecko w określonym wieku. Ustawodawca do dnia dzisiejszego nie wprowadził żadnych mechanizmów pozwalających na określanie wysokości alimentów. Wysokość tych świadczeń zależy od wielu czynników tj. wieku, miejsca zamieszkania, stanu zdrowia, ilości zajęć dodatkowych etc. 

W chwili obecnej trwają prace nad nowelizację KRiO, która wprowadzi instytucję alimentów natychmiastowych. Wysokość alimentów natychmiastowych będzie obliczana według specjalnego algorytmu, uwzględniającego liczbę dzieci, na które ubiegamy się o świadczenie oraz kwotę przeliczeniową. Co niezwykle istotne uzasadnione potrzeby dziecka nie będą tutaj brane pod uwagę.

Rodzic formułujący żądanie w zakresie zasądzenia alimentów będzie miał wybór czy żądać alimentów uzasadnionych na podstawie art. 135 KRiO czy natychmiastowych. 

Warto również pamiętać o tym, iż w sytuacji gdy żądana wysokość alimentów natychmiastowych będzie wyższa od ustawowej, sąd rozpozna powództwo na zasadach ogólnych. Rozwiązanie to ma dotyczyć spraw, które nie zawisły przed sądem.

Co istotne według projektu alimenty natychmiastowe nie będą orzekane w przypadku, gdy świadczenia przysługują sześciorgu i większej liczbie dzieci.

W pozostałych przypadkach małoletniemu będą przysługiwać następujące alimenty: 

  • 50 % względem jednego dziecka,
  • 45,75 % na każde z dwojga dzieci,
  • 41,50 % na każde z trojga dzieci,
  • 37,25 % na każde z czworga dzieci,
  • 33 % na każde z pięciorga dzieci,
  • % kwoty przeliczeniowej. Kwoty te będą zaokrąglane do pełnych dziesiątek złotych.

Kwota przeliczeniowa oraz wysokość natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych będzie określana w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, w oparciu o podwójną kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na następny rok, podzieloną przez sumę współczynnika dzietności, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni, i liczby 2.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Kasia 12 kwietnia, 2021 o 12:46

Bardzo przydatne informacje. Jest sporo osób, które nie wiedzą jak w ogóle obliczyć alimenty. Dobrze jest również udać się o radę do jakiegokolwiek adwokata, aby popatrzył na sprawę fachowym okiem.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: